Conservatoir beslag en recht van beklag

Conservatoir beslag

Gedurende het (strafrechtelijk) financieel onderzoek wordt onder meer onderzoek gedaan naar de vermogensbestanddelen van betrokkene zoals onroerende goederen, auto’s, boten, sieraden, banktegoeden etc.. Op deze vermogensbestanddelen kan dan conservatoir beslag worden gelegd tot bewaring van het recht op verhaal bij een eventueel op te leggen ontnemingsmaatregel. Er kan zelfs ‘anderbeslag’ gelegd worden op vermogensbestanddelen die toebehoren aan een ander dan betrokkene. Dit is mogelijk indien die vermogensbestanddelen aan die ander zijn gaan toebehoren met het kennelijke doel de uitwinning van die vermogensbestanddelen te bemoeilijken/verhinderen en die ander dit wist of redelijkerwijze kon vermoeden.

Recht van beklag

Tegen de conservatoire inbeslagneming kan iedere belanghebbende zich bij de rechter beklagen. Onder belanghebbenden wordt verstaan degene onder wie het voorwerp in beslag genomen is en ieder die enig belang bij het beslagen voorwerp heeft.